Written by Super User

Základná škola s materskou školou

AttiluJózsefa s VJM - Trhová Hradská

 

 

 

 

 

 

Vnútorný poriadok školy

 

 

 

 

 

Školský poriadok ZŠ

 

Školský poriadok upravuje § 153 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Úlohou vnútorného poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom.

Dodržiavanie vnútorného poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento vnútorný poriadok dodržiavať. Riaditeľ školy dňom 01.09.2023 vydáva tento vnútorný poriadok školy, zároveň ruší vnútorný poriadok školy zo dňa 01.01.2016. Vnútorný poriadok ZŠ obsahuje osobitnú časť pre školský pozemok, dielne, odbornú počítačovú učebňu, učebňu na cvičenie, školský klub detí a školskú výdajňu jedál.

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy. Začiatok vyučovania je o 7.45 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 5, 10, 15 a 30 minútové, veľká prestávka nasleduje po tretej vyučovacej hodine a trvá 15 minút.

Obedňajšia prestávka trvá 30 minút. Obedňajšia prestávka pre žiakov prvého až štvrtého ročníka sa začína po piatej vyučovacej hodine. Obedňajšia prestávka pre žiakov piateho až deviateho ročníka sa začína po šiestej vyučovacej hodine.

 

Časové rozdelenie dňa 1. stupeň:

 

07,25 - 07,40 hod.            príchod do školy

07,45 - 08,30 hod.     1. vyučovacia hodina

08,40 - 09,25 hod.     2. vyučovacia hodina

09,30 - 10,15 hod.     3. vyučovacia hodina

10,30 - 11,15 hod.     4. vyučovacia hodina

11,20 - 12,05 hod.     5. vyučovacia hodina

12,35 - 13,20 hod.     6. vyučovacia hodina

 

Časové rozdelenie dňa 2. stupeň:

 

07,25 - 07,40 hod.            príchod do školy

07,45 - 08,30 hod.     1. vyučovacia hodina

08,40 - 09,25 hod.     2. vyučovacia hodina

09,30 - 10,15 hod.     3. vyučovacia hodina

10,30 - 11,15 hod.     4. vyučovacia hodina

11,20 - 12,05 hod.     5. vyučovacia hodina

12,10 - 12,55 hod.     6. vyučovacia hodina

13.25 - 14,10 hod.     7. vyučovacia hodina

14.15 – 15.00 hod.     8. vyučovacia hodina

 

 

Článok 1

Práva žiakov

1.         Žiak má právo navštevovať 2 nepovinné predmety, ak sú otvorené, resp. záujmové útvary.

  2.         Žiaci 1. stupňa majú právo navštevovať školský klub detí /ŠKD/.

3.         Žiak školy môže byť členom spoločenských organizácií, ak členstvo táto organizácia žiakom dovoľuje. Žiak môže navštevovať jazykovú školu, CVČ, osvetové zariadenie, alebo môže pracovať v športových oddieloch.

4.         Žiak má právo na zapožičanie učebníc (okrem 1. ročníka ZŠ, ktoré sa stávajú osobným vlastníctvom žiaka) a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole.

5.         Žiaci školy majú právo stravovať sa v školskej výdajni jedál.

6.         Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.

7.         Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.

8.         Žiak má právo na objektívne hodnotenie.

9.         Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov. 

10.       Na ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno-vzdelávacom procese.

11.       Na dodržiavanie základných psycho-hygienických noriem vo výchovno-vzdelávacom procese (najviac dve písomné práce trvajúce viac ako 20 minút; najviac 2 ústne známkované odpovede).

12.       Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.

13.       Ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej začiatkom zo závažného dôvodu.

14.       Žiak má právo na začiatku školského roku si vybrať, s kým chce sedieť. Spoločne s triednym učiteľom každá trieda si vytvorí zasadací poriadok, ktorý sa stáva pre žiakov záväzným. Zasadací poriadok na vyučovacej hodine je možné zmeniť len so súhlasom vyučujúceho.

15.       Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.

16.       Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných. Proti pravidlám bezpečnosti sa na veľkej prestávke považuje zákaz loptových hier, návšteva cudzích osôb a iné hry, ktoré zakáže dozorkonajúci učiteľ.

 

Článok 2

Povinnosti žiakov

I . Dochádzka žiakov do školy

1.         Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia organizované školou, pravidelne a dochvíľne.

2.         Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery.

3.         Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je povinný oznámiť to včas triednemu učiteľovi.

4.         Z určitých závažných dôvodov môže zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie z vyučovania - z jednej hodiny uvoľňuje príslušný vyučujúci, z jedného dňa triedny učiteľ, z dvoch a viac dní riaditeľ školy po predložení žiadosti.

5.         Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť bez zbytočného odkladu triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti.

6.          Podľa úprave § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákonom č. 182/2023 Z. z.:

-          neprítomnosť dieťaťa alebo neplnoletého žiaka ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti,

-          ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia,

-          ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára,

-          v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ospravedlniť neprítomnosť z dôvodu ochorenia bez lekárskeho potvrdenia aj v trvaní viac dní ako podľa druhej vety alebo tretej vety; počet dní určí ministerstvo školstva.

7.         Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť hodnoverným dokladom alebo písomným ospravedlnením rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka, lekára do piatych dní.

 

II. Príchod žiakov do školy

1.         Žiaci na vyučovanie prichádzajú od 7,25 hod., aby 5 minút pred začatím prvej vyučovacej hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovacie hodiny a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti). Do budovy vstupujú so súhlasom dozorkonajúceho učiteľa. Po ukončení vyučovania ich vyučujúci odprevadí do šatne, po prezutí ich vyvedie zo školskej budovy.  

2.         Do školskej budovy žiaci vchádzajú výlučne hlavným vchodom.

3.         Žiaci, ktorí prídu do školy skôr, ako je stanovený začiatok vyučovania, nesmú sa zdržiavať v budove ani v areáli školy, ojedinelé prípady rieši na písomnú žiadosť rodiča riaditeľ školy.

4.         Žiak si pred vstupom do triedy dôkladne očistí obuv, preobuje sa do zdravotne nezávadných prezúvok, uloží si topánky a vrchný odev do skrinky v hlavnej chodbe budovy školy.

5.         Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy sa zdržiavať mimo pedagogického dozoru určeného riaditeľom školy.

 

III. Správanie sa žiakov na vyučovaní

1.         Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku, ostatné veci má v taške.

2.         Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.

3.         Po prvom zazvonení je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.

4.         Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne, sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.

5.         Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

6.         Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny, pričom uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole.

7.         Žiak má povinnosť osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy a správať sa v škole i mimo nej, tak, aby robili česť sebe i škole.

8.         Žiak ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo zdravotný problém. Zvlášť ohľaduplne sa správa k telesne postihnutým spolužiakom a byť im vždy nápomocní, ak to potrebujú.

9.         Žiak môže opustiť triedu, cvičisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.

10.       Žiak udržuje svoje miesto a okolie v čistote a poriadku.

11.       Manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.

12.       Na vyučovaní, počas prestávok i v mimo vyučovacom čase je zakázaná akákoľvek forma šikanovania spolužiaka alebo skupiny spolužiakov akýmkoľvek spôsobom, t.j. fyzicky, slovne, zastrašovaním, krádežou, a poškodzovaním vecí, manipulatívne, zosmiešňujúcimi a ponižujúcimi príkazmi.

13.       Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek predmety.

14.       Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Cenné veci a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nemusí robiť žiadne opatrenia.

15.       Z dôvodu zamedzenia krádeží sa zakazuje v škole, na školských akciách, mať žiakom pri sebe mobilný telefon, MP3, tablet, atď.

16.       Žiakom sa zakazuje: sadať na parapetné dosky, nosiť v budove nebezpečnú obuv (šľapky, dreváky, topánky na vysokom opätku), opúšťať počas vyučovania školskú budovu, dlho sa zdržiavať na WC, behať a ohrozovať spolužiakov, fajčiť a používať alkohol a narkotiká, hrať o peniaze, kĺzať sa po chodbách, spúšťať sa a nakláňať sa nad zábradlím.

17.       Keď do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci sa pozdravia vstaním a sadnú si na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy taktiež pozdravia vstaním. Na hodinách telesnej výchovy, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a počas písania kontrolných prác sa žiaci nezdravia.

18.       Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci výlučne vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa.

19.       Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia.

20.       Na škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog :

a) vstup do budovy cudzím osobám sa zakazuje. Je možný so súhlasom vedenia školy iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore,

b) učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria drogy alebo iné omamné látky,

c) v prípade podozrenia situáciu riešia v úzkej spolupráci s vedením školy,

d) ak niektorý žiak je pod vplyvom omamných látok, v spolupráci s vedením školy kontaktujú zákonného zástupcu žiaka.

21.       Žiakom sa prikazuje:

a) zúčastňovať sa školení a poučení uskutočňovaných školou,

b) dodržiavať predpisy a pokyny BOZ, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení,

c) oznamovať triednemu učiteľovi všetky závady a nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť, používať predpísané ochranné pracovné prostriedky,

d) do zborovní, telocviční, dielní a odborných učební môžu žiaci vstupovať iba v sprievode vyučujúceho !!!

22.       Je zakázané používať mobilný telefón, MP3 na vyučovaní. V prípade porušenia tohoto ustanovenia im bude telefón vrátený na konci školského roka alebo po osobnom rozhovore s rodičom žiaka.

23.       Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ môžu využívať preliezky len na hodinách Tv pod priamym pedagogický dozorom. Žiaci ŠKD môžu využívať preliezky v popoludňajších hodinách pod  dozorom vychovávateliek.

24.       Žiaci 2. stupňa ZŠ nesmú používať šmýkačku. Žiaci ŠKD môžu využívať šmýkačku v popoludňajších hodinách pod dozorom vychovávateliek.

25.       Učiteľ rozhoduje o dĺžke rozhovoru a vyučovacej hodiny. Dĺžka hovoru učiteľa nie je obmedzená iným komunikujúcim (dokonca niekedy ani zvonením, ak počas vyučovacej hodiny musel riešiť výchovné problémy s tebou alebo s tvojimi spolužiakmi môže Ti nariadiť účasť na popoludňajšom náhradnom vyučovaní - aj celej skupine či triede - kde je tvoja účasť evidovaná).

 

IV. Správanie sa žiakov cez prestávky - prechod do učební

1.         Počas malých prestávok zostávajú žiaci vo svojich triedach, pripravujú sa na nasledujúcu hodinu. Dvere do triedy majú dokorán otvorené. Žiakom je dovolené krokom prejsť do inej triedy so súhlasom dozorkonajúceho učiteľa za účelom požičania pomôcok.

2.         Po tretej vyučovacej hodine si žiaci nechajú osobné veci v triede a odchádzajú na veľkú prestávku na školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť. V prípade nepriaznivého počasia sa všetci (!) prechádzajú po chodbách školy. Do tried postupne odchádzajú podľa pokynov dozor konajúceho učiteľa.

3.         Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov, je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.

4.         Presun žiakov z triedy do triedy, do odbornej učebne (telocvične, dielne) zabezpečujú žiaci samostatne pod dozorom dozorkonajúcich učiteľov.

5.         Presun žiaka na krúžky, nepovinné predmety je samostatný, v zodpovednosti vedúcich zájmovýchútavrov a zákonných zástupcov. Na nepovinný predmet, záujmový útvar žiaci čakajú na vyučujúceho pred hlavným vchodom, resp. na vopred dohodnutom mieste.

 

V. Odchod žiakov zo školy

1.         Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.

2.         Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu. Žiaci sa na chodbe zoradia a pod vedením učiteľa odídu do prezuvárne. Tam sa žiaci preobujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu.

3.         Žiak je povinný opustiť školský areál. Škola nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý porušil toto nariadenie.

4.         Za žiakov navštevujúcich ŠKD preberá plnú zodpovednosť vychovávateľka, ktorá si žiakov preberie po poslednej vyučovacej hodine od vyučujúceho. Odovzdaním končí zodpovednosť učiteľa za žiaka.

 

VI. Starostlivosť o školské zariadenia, školské potreby, o prostredie učební, chodieb a                školského dvora

  1.         Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie.

2.         Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí učebnice, učebné pomôcky alebo iný školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu nahradiť v plnej hodnote (Školský zákon § 144, odstavec 7, písmeno e). Ak sa nezistí vinník, vzniknutú škodu nahradí celý kolektív triedy.

3.         Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu, musí poškodenie uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú.

4.         Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si musí odovzdať.

5.         Pedagogická dokumentácia (klasifikačný záznam, triedna kniha) sú pre účely vyučujúceho. Nie je preto prípustné s ňou akokoľvek manipulovať ( poškodzovať, listovať, dopisovať, schovávať,...).

6.         Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru triedy.

7.         Poškodenie majetku v správe školy rieši triedny učiteľ so zákonným zástupcom, ktorý je povinný škodu nahradiť.

 

VII. Starostlivosť o zovňajšok a zdravie

1.         Žiak chodí do školy čisto a primerane veku oblečený. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezúvok .

2.         Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový úbor.

3.         Lekárske, stomatologické prehliadky, očkovania sa uskutočňujú po dohovore lekára s RŠ (ZRŠ). Žiaci sa ich zúčastnia v doprovode rodiča, samostatne v čase vyučovania len s písomným súhlasom rodiča.

4.         Fajčenie a používanie zdraviu škodlivých omamných látok je prísne zakázané!

5.         Šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí je prísne zakázané!

6.         Ak žiak ochorie alebo sa zdržuje v prítomnosti osôb, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu, oznámi túto skutočnosť ihneď zákonný zástupca riaditeľa školy.

7.         V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania, ohlási to ihneď vyučujúcemu.

 

VIII. Správanie žiakov mimo školy

1.         Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiaci správajú spôsobom, ktorý robí česť našej škole.

2.         Žiaci sú povinní slušne sa správať aj mimovyučovacom čase, počas voľných dní a školských prázdnin.

3.         Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám, najmä chorým ľudom a ženám.

4.         Chránia si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbajú o bezpečnosť na ulici a dodržujú dopravné predpisy.

5.         Žiaci základnej školy navštevujú podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. Vo večerných hodinách sa na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach zúčastňujú iba v doprovode rodičov alebo inej dospelej osoby.

6.         Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je i v mimovyučovacom čase zakázané!!!

 

Článok 3

Opravné a komisionálne skúšky

1.         Žiakovi 5. – 9. ročníka, ktorý má na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.

2.         Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň hlavných prázdnin. Termín určí riaditeľ školy. Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravné skúšky, riaditeľ školy umožní vykonať opravné skúšky najneskôr do 15. septembra. Do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník.

3.         Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku stupňom nedostatočný.

4.         Komisionálne skúšky vykonáva žiak v týchto prípadoch:

a) ak je skúšaný v náhradnom termíne,

b) keď koná opravné skúšky,

c) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

c) ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže požiadať o preskúšanie do 3 dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie,

d) ak je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy

f) pri individuálnom vzdelávaní (podľa § 24 školského zákona)

e) v prípade, že plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

5.         Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre daný alebo príbuzný predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.

 

Článok 4

Základné práva a povinnosti rodičov

 

I. Práva a povinnosti rodiča (zákonného zástupcu žiaka)

1.         Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania a organizácie pôsobiace v obvode školy sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov školy. Rada rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov a rodičov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení školy a výchovných zariadení.

2.         Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych výchovných podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, pomáhať škole pri spolupráci so spoločenskými organizáciami, podporovať úsilie učiteľov o vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti, venovať starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.

3.         Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.

4.         Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovaťučiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom.

5.         Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.

 

II. Styk zákonných zástupcov žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi

1.         Styk zákonného zástupcu žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný iba po skončení vyučovania. Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas.

 

III. Spolupráca školy a rodiny

1.         Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka (ŽK). Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy. Na tento účel budú slúžiť aj konzultačné hodiny.

2.         Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.

3.         Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine.

4.         Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred stanovenou komisiou.

 

Článok 5

Stravovanie v školskej výdajni jedál

1.         Žiaci sú povinní zaplatiť stravné lístky v termíne stanovenom vedúcou školskej jedálne. V prípade, že niekto nezaplatí včas, nemá nárok na obed.

2.         Správanie žiakov v školskej výdajni jedál usmerňuje vnútorný poriadok školskej výdajne a dozorkonajúci učiteľ.

3.         V prípade nevhodného správania sa v školskej výdajni môže byť žiak zo školskej výdajne vykázaný do priestorov chodby a odstravovaný ako posledný, resp. podľa rozhodnutia dozorkonajúceho učiteľa.

4.         V školskom výdajne je zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú. Výnimku povoľuje dozorkonajúci učiteľ.

 

Článok 6

Triedna samospráva žiakov

1.         Žiacky kolektív triedy so súhlasom triedneho učiteľa môže voliť žiacku samosprávu, ktorú tvoria predseda a ďalší členovia (podľa odporúčania triedneho učiteľa). Predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy, predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.

2.         Týždenníkov určuje triedny učiteľ, sú dvaja a zapisuje ich do triednej knihy. Ich povinnosti sú najmä:

- pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia fixky a ostatné potreby,

- na každej vyučovacej hodine na požiadanie vyučujúceho hlásia neprítomných,

- oznámia po 5 minútach riaditeľke školy alebo zástupkyni riaditeľky školy neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine,

- dbajú, aby na každej hodine bola triedna kniha a v nej zapísané učivo,

- cez prestávky vetrajú triedu,

- po skončení vyučovania zotrú tabuľu, uložia pomôcky, zatvoria obloky, prekontrolujú uzáver vody,

- dbajú o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety.

 

Článok 7

Výchovné opatrenia a odmeny

1.         Výchovné opatrenia a odmeny sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ.

2.         Žiak má povinnosť predložiť na vyzvanie učiteľa žiacku knižku, ktorú má počas vyučovacej hodiny pripravenú na lavici.

3.         Žiakovi, ktorý nepredloží ŽK bude udelené záznam v triednej dokumentácii.

4.         Ak žiak žiacku knižku nepredloží z akéhokoľvek dôvodu, je povinný v nasledujúci deň predložiť bez vyzvania ŽK učiteľovi k zápisu známky, prípadne poznámky. Nerešpektovanie sa považuje za porušenie školského poriadku.

5.         Triedny učiteľ 1x za mesiac vykoná kontrolu ŽK - dopíše známky a poznámky podľa KZ, skontroluje podpísanie ŽK rodičmi. V prípade dlhodobého nezáujmu zo strany rodičov, ktoré sa prejavuje nepodpisovaním ŽK, ich predvolá do školy.

6.         Za neospravedlnené hodiny :

- 1 hodina - napomenutie od triedneho učiteľa

- 2 - 3 hodín - pokarhanie od triedneho učiteľa

- 4 - 5 hodín - napomenutie riaditeľom školy, predvolanie rodičov na pohovor

- 6 - 9 hodín - pokarhanie riaditeľom školy, predvolanie rodičov na pohovor

- 2 – 3 dni alebo 10 - 20 hodín - 2 zo správania

- 4 – 6 dni alebo 21 - 30 hodín - 3 zo správania

- viac ako 6 dní alebo nad 30 hodín - 4 zo správania

Pri počte nad 15 neospr. hodín /v jednom mesiaci/ upovedomí triedny učiteľ spolu s vedením školy príslušné štátne a samosprávne orgány a inštitúcie k šetreniu.

7.         Ospravedlnenia od rodičov - možno najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni. Ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako tri po sebe nasledujúce dni, musí žiak (zákonný zástupca) predložiť potvrdenie od lekára, inak sú hodiny neospravedlnené.

- za neskorý príchod na vyučovanie 3x - 1 neospravedlnená hodina,

- za neskorý príchod na vyučovanie, ak čas prevýši 15 minút, hodina sa počíta ako neospravedlnená (môže byť ospravedlnená rodičmi, ak sa ešte nedosiahol počet 25 hodín)

8.         Zápisy v klasifikačnom zázname:      1-3 - napomenutie triednym učiteľom

                                                                       4-6 - pokarhanie triednym učiteľom

7-9 - pokarhanie riaditeľom školy

10-12 - pokarhanie riaditeľom školy

13-15 – znížená známka zo správania 2. stupňa

16-18 – znížená známka zo správania 3. stupňa

nad 18 – zhoršená známka zo správania 4. stupňa

9.         Okamžité riaditeľské pokarhanie môže žiak dostať za: - úmyselné poškodenie zdravia spolužiaka, - šikanovanie spolužiaka, - vulgárne vyjadrovanie, - úmyselné poškodenie majetku školy, - krádež vecí v škole, - fajčenie, pitie alkoholu a užívanie narkotík v priestoroch školy, - použitie mobilného telefónu na vyučovacej hodine, - alebo iný dôvod určený ped. radou.

10.       Okamžité udelenie zníženej známky zo správania dostane žiak za:

- úmyselné poškodenie zdravia spolužiaka,

- správanie sa žiakov mimo školského vyučovania - na podujatiach mimo školy, najmä pri reprezentácii školy sa správajú slušne, disciplinovane. Žiaci sa nesmú zdržiavať vo večerných hodinách v reštauračných zariadeniach, herniach, rušiť verejný poriadok v každom čase (Školský zákon 245/08 § 144 ods.7 písm. b),

- šikanovanie spolužiaka,

- krádež vecí v škole,

- fajčenie, pitie alkoholu, užívanie narkotík v priestoroch školy.

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie spolužiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy okamžite bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam ( § 58 ods. 3 a 4 školského zákona).

11.       Odmeny a ocenenia:

Individuálna ústna pochvala učiteľom

Pochvala triednym učiteľom:

· za výborný prospech a vzorné správanie

· za reprezentáciu triedy a školy v súťažiach (úspešný riešiteľ v školských alebo obvodových kolách súťaží)

· za pomoc triednemu učiteľovi, príp. iným vyučujúcim a za korektné vzťahy medzi spolužiakmi

  Pochvala riaditeľom školy:

· za výborný prospech a vzorné správanie /(priemer známok 1,5)

· za reprezentáciu školy (úspešný riešiteľ v okresných , regionálnych a vyšších kolách súťaží)

· za vzornú dochádzku

· za verejné uznanie inou inštitúciou

· za záslužný alebo statočný čin

Udelenie vecnej odmeny:

· na konci školského roka za vzornú reprezentáciu školy

 

Článok 8

Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov

Okrem práv a povinností uvedených v pracovnom poriadku zamestnancov školy čl.8 , pedagogický zamestnanci špecialisti/zákon 317/2009 Z. z. § 33,ods.2,pism.a,/majú aj tieto práva a povinnosti:

1.         viesť,kontrolovať, aktualizovať osobné údaje žiaka, pri ich spracovávaní dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z.,

2.         sledovať školskú dochádzku, správanie a výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov. Ak zistí náhle zmeny správania žiaka má podozrenie na prijímanie alkoholických nápojov, omamných látok alebo zistí, že žiak má pri sebe látku neznámeho pôvodu, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi školy, koordinátorovi prevencie a výchovnému poradcovi,

3.         vykonať na začiatku školského roka preukázateľne školenie žiakov o predpisoch o ochrane zdravia pri práci a oboznámiť ich so školským poriadkom,

4.         viesť pedagogickú dokumentáciu triedy a viesť evidenciu o učebných pomôckach zapožičaných žiakom svojej triedy,

5.         informovať žiakov o úlohách, opatreniach, pokynoch a akciách týkajúcich sa školy alebo triedy a o aktuálnych problémoch žiakov svojej triedy vo výchovno-vzdelávacom procese a to na triednických hodinách, ktorých plán si spracujú a predložia riaditeľovi školy na schválenie na začiatku školského roku,

6.         spolupracovať s vedením školy, ostatnými vyučujúcimi, rodičmi, alebo inými zákonnými zástupcami žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, na konzultáciu so zákonnými zástupcami žiakov určiť vo svojom pracovnom čase konzultačné hodiny, prípadne si dohodnúť s rodičmi inú lehotu na konzultácie alebo iný spôsob informovania o žiakovi,

7.         navrhovať riaditeľovi školy a pedagogickej rade opatrenia na zlepšovanie úrovne výchovno- vzdelávacieho procesu a byť informovaný o tom , ako sa s jeho návrhom naložilo,

8.         v prípade závažného porušenia školského poriadku žiakom spíše podrobný zápis o udalosti, v prípade svedkov zabezpečí ich podpis v zápise,

9.         organizovať školské akcie,výlety, exkurzie v termínoch odsúhlasených riaditeľom školy

10.       denne kontrolovať dodržiavanie poriadku vo svojej triede,

11.       sledovať zmenu rozvrhu zverejnenú na tabuli v zborovni školy na nasledujúci deň a túto zmenu oznámiť žiakom.

12.       každý vyučujúci je povinný zapísať chýbajúcich žiakov a prebrané učivo do triednej knihy pred začiatkom vyučovacej hodiny, zápisy v triednej knihe chránia učiteľa v tom, že dokladuje prítomnosť učiteľa, hovorí o tom, čo odučil a kto zo žiakov bol prítomný na hodine, sú to dôležité fakty, ktoré v prípade sťažnosti, kontroly či akejkoľvek inej udalosti slúžia ako dôkazový materiál pre učiteľa, aj pre riaditeľa školy,

13.       každý vyučujúci po skončení vyučovania skontroluje triedu v ktorej vyučoval poslednú hodinu, zabezpečí prostredníctvom týždenníkov poriadok/stoličky, tabuľa, čistota/ a odprevádza žiakov do šatne až po odchod zo školy.

 

 

Článok 9

Práva a povinnosti pedagogického dozoru

Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu. Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení dávať im primerané príkazy a poučenia. Dozor sa vykonáva podľa vopred schváleného rozpisu, ktorý je zverejnený v priestoroch školy.

1.         Dozor nad žiakmi v škole sa vykonáva pred vyučovaním , počas prestávky, po vyučovaní, počas školského stravovania v jedálni školy.

2.         Pred vyučovaním začína dozor 20 minút pred začiatkom prvej hodiny (7.25) a končí odchodom žiakov z vyučovania.

3.         Dozor na prízemí kontroluje ráno príchod žiakov do budovy a prezúvanie , počas prestávok správanie sa žiakov na chodbách , dbá o bezpečnosť žiakov na chodbách a v triedach, zabezpečuje pokojný a nerušených chod výchovno-vzdelávacieho procesu.

4.         Dozor na poschodí dbá na bezpečnosť žiakov počas prestávok, slušné a pokojné správanie sa žiakov a pokojný a nerušený chod výchovno-vzdelávacieho procesu.

5.         Pedagogický dozor v školskej jedálni zabezpečuje v stanovenom čase organizovaný a nerušený odber stravy žiakmi,slušné správanie ako v jedálni tak aj v šatni, dozorkonajúci učiteľ nemôže odísť bez vystriedania nasledujúcim dozorom.

 

Článok 10

Práva a povinnosti vedúceho predmetovej komisie a metodického združenia

Vedúci PK a MZ –pedagogický zamestnanec špecialista/zákon 317/2009Z.z, § 33, ods. 8/ má

popri všeobecných právach a povinnostiach pedagogických zamestnancov uvedených v pracovnom poriadku čl.8, tieto práva a povinnosti:

 

1.         riadiť a zabezpečovať rozvoj a prehlbovanie odborno - metodickej prípravy členov predmetovej komisie,

2.         sledovať učebný proces v jednotlivých predmetoch a hodnotiť v ňom dosahované výsledky,

3.         zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností členov PK a MZ na zasadnutiach PK a MZ informáciami z odborných metodických podujatí,

4.         vypracovať plán PK a MZ a rámcový plán exkurzií a podujatí a predložiť ho riaditeľovi školy na schválenie,

5.         zvolávať zasadnutia najmenej 4 krát ročne , viesť zasadnutie a predkladať riaditeľovi školy informácie a výsledky zasadnutí,

6.         zabezpečovať rozpracovanie učebných plánov do tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre všetky predmety predmetovej komisie a predkladať riaditeľovi školy na schválenie do 7 dní od začiatku školského roka.

 

Článok 11

Práva a povinnosti výchovného poradcu a koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno – patologických javov

Výchovný poradca a koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno –patologických javov- pedagogický zamestnanec špecialista/zákon 317/2009 Z. z. §33, ods.2,pismb,g, /má popri všeobecných právach a povinnostiach PZ uvedených v pracovnom poriadku čl.8, tieto práva a povinnosti:

 

1.         poskytovať rodičom a iným zákonným zástupcom žiaka ako aj pedagogickým zamestnancom školy poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelania a profesijnej orientácie žiakov ako aj v oblasti prevencie drogových závislostí a iných sociálno - patologických javov

2.         vypracovať svoje plány na školský rok, program aktivít zameraných na prevenciu koordinovať a metodicky ich riadiť

3.         sprostredkovať kontakt žiaka, jeho rodiča s odborným zariadením pre príslušnú oblasť sociálno- patologického javu

4.         viesť o výsledkoch a vykonaných opatreniach evidenciu

5.         informovať vedenie školy a ostatných zamestnancov o svojej činnosti na pedagogických radách alebo pracovných poradách v rozsahu určenom riaditeľom školy

6.         podávať informácie o možnostiach štúdia na strednej škole vrátane poskytovania prihlášok a poradenstvo pri ich vypĺňaní a odoslaní.

 

Článok 12

Organizácia vyučovania

  1.         Vyučovanie začína o 7:45 hod.

2.         Rozvrh hodín, plán dozorov učiteľov, sa nachádza v zborovni a v riaditeľni školy, vyučujúci sú povinní dodržiavať ich.

3.         Škola má schválený „Plán zasadnutí pedagogickej rady“ na každý školský rok a tvorí prílohu k dokumentácii školy.

4.         Cvičenia na ochranu človeka a prírody škola zabezpečuje podľa samostatných plánov /branné cvičenia, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a pod. 

5.         Ostatná organizácia školského roka je zabezpečovaná podľa „POP“  MŠ SR.

6.         Oddychový poldeň - streda - nezadávajú sa žiakom písomné domáce úlohy.

 

Článok 13

Záverečné ustanovenia

1.         Zmeny a doplnky vnútorného poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickom rade, pracovných poradách, po pripomienkovaní v Rade rodičov.

2.         Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s „Vnútorným poriadkom školy“ žiakov triedy (je potrebné viesť evidenciu s podpisom Žiakov), ako aj ich rodičov.

3.         Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňom 01.09.2017, týmto dňom sa ruší „Vnútorný poriadok školy z 01.09.2014“ v znení neskorších doplnkov.

 

 

V Trhovej Hradskej dňa 01.09.2019                           ………………………………………

Mgr. Ladislav Bognár

        riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevencia a riešenie šikanovania na škole

 

Charakteristika šikanovania

Šikanovaním je akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému

žiakovi alebo žiakom, ich ohrozovanie alebo zastrašovanie.

Ide o cielené a opakované použitie násilia voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa nevedia

alebo nemôžu brániť. Šikanovanie môže zanechať následky na psychickom a fyzickom

zdraví.

Znaky šikanovania

·         úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,

·         agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,

·         opakované útoky,

·         nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.

Prejavy šikanovania

·         fyzické útoky,

·         urážlivé prezývky,

·         nadávky,

·         posmech,

·         tvrdé príkazy vykonať určitú vec proti svojej vôli,

·         odcudzenie veci,

·         prehliadanie a ignorovanie obete.

Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu priestupkov

(proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku).

Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie naplniť skutkovú podstatu trestného činu

(prečin alebo zločin – ohováranie, nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví, obmedzovanie

osobnej slobody, nátlak, vydieranie, lúpež, krádež, poškodzovanie cudzej veci, neoprávnené

užívanie cudzej veci). Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za

spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným

konaním dvoch alebo viacerých osôb. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu

dovŕšil 14. rok veku.

Pedagogický zamestnanec, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto smere

žiadne opatrenie, vystavuje sa riziku trestného postihu.

Svojim konaním môže naplniť i skutkovú podstatu trestného činu – neprekazenia,

neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži

na zdraví tým, že poruší oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania,

postavenia, či funkcie.

Prevencia šikanovania

1. Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.

2. V rámci účinnej prevencie šikanovania škola:

a) bude vytvárať priaznivú klímu v škole,

b) zabezpečí úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy a rodičmi, jasne vymedzí možnosťoznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti oznámení),

c) školským poriadkom jasne stanoví pravidlá správania vrátane sankcií za ich porušovanie, bude viesť písomnú dokumentáciu o riešení konkrétnych prípadov šikanovania,

d) v súlade s pracovným poriadkom zaistí zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení, v čase záujmovej a mimoškolskej činnosti v priestoroch kde by mohlo dôjsť k šikanovaniu (záchody, šatne...),

e) pre pedagogických zamestnancov a rodičov bude organizovať semináre s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou,

f) bude informovať verejnosť o tom, čo robiť v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní (poskytnutie kontaktov na inštitúcie, ktoré sa šikanovaním zaoberajú),

g) zabezpečí vzdelávanie triednych učiteľov, koordinátorov prevencie a výchovných poradcov v oblasti prevencie šikanovania,

h) pri riešení problémov so šikanovaním bude úzko spolupracovať s odborníkmi príslušného centra výchovnej a psychologickej prevencie,

i) stanoví oznamovaciu povinnosť pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom okamžite upozorniť na problémy šikanovania vedenie školy, ktoré bude bez meškania problém riešiť a každej obeti poskytne okamžitú pomoc.

Metódy riešenia šikanovania školou

1. Zaistenie ochrany obetiam.

2. Rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi.

3. Nájdenie vhodných svedkov (individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami) NIKDY NEKONFRONTOVAŤ OBETE A AGRESOROV!!! Zabránenie agresorom krivo vypovedať, izolovanie, neumožnenie dohody na spoločnej výpovedi.

4. Kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov.

5. Kontaktovanie centra výchovného a psychologického poradenstva alebo diagnostického centra.

6. Poskytnutie podpory obeti.

7. Nahlásenie závažnejšieho prípadu šikanovania polícii.

Opatrenia

Pre obete:

1. Odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.

2. Zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľkou školy v spolupráci s centrom výchovného a psychologického poradenstva.

Pre agresorov:

1. Odporúčanie rodičom agresorov vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.

2. Udelenie výchovného opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou školy, zníženie známky zo správania.

3. Preloženie žiaka do inej triedy (ak to podmienky školy dovoľujú).

4. V mimoriadnych prípadoch:

o   odporučenie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do príslušného diagnostického centra alebo liečebno-výchovného sanatória,

o   oznámenie príslušnému ÚPSV a R – odbor sociálno-právnej ochrany detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletých v zmysle zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,

o   oznámenie príslušnému útvaru policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.

 

Spolupráca školy s rodičmi žiakov

1.         Pri podozrení zo šikanovania škola predvolá zákonných zástupcov obete i agresorov na pohovor s riaditeľom školy v prítomnosti výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie, z ktorého sa vyhotoví písomný zápis.

2.         Upozorní rodičov, aby sledovali možné príznaky šikanovania a ponúkne im pomoc.

3.         Zabezpečí taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií zo strany pedagogických zamestnancov.

Spolupráca školy s inými inštitúciami

V rámci prevencie šikanovania škola úzko spolupracuje s:

·         CPPPaP,

·         riadi sa opatreniami a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie a CPPPaP.

Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu je

riaditeľ školy povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť:

·         príslušnému útvaru policajného zboru,

·         orgánu sociálno-právnej ochrany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnútorný poriadok školského pozemku

 

1.         K odchodu na školský pozemok čakajú žiaci vyučujúceho vo svojej triede /pokiaľ nemajú určené inak/ prezlečení do pracovného odevu. Pracovnú obuv si prezúvajú v prezuvárni, alebo priamo na pozemku.

2.         Na pozemok odchádzajú žiaci v dvojiciach a usporiadane pod vedením vyučujúceho. Otváranie a zatváranie dverí do náraďovne robí zásadne príslušný vyučujúci alebo ním poverený žiak.

3.         Vstup na pozemok je žiakom povolený iba v sprievode vyučujúceho.

4.         Potrebné pracovné nástroje vydáva žiakom zásadne vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho nemajú žiaci prístup do náraďovne.

5.         Pri prenášaní náradie nesú v jednej ruke a ostrím dopredu. Pri práci žiaci používajú iba tie pracovné nástroje, ktoré sú potrebné k pridelenej práci, zaobchádzajú s nimi šetrne, prípadné poškodenie ihneď hlásia vyučujúcemu.

6.         Žiaci ostávajú pri práci na určenom mieste, nástroje si nevymieňajú, nehádžu po sebe výpestkami alebo hlinou a dbajú na pokyny vyučujúceho, aby nedošlo k úrazu alebo k poškodeniu náradia. Pridelené nástroje odovzdávajú žiaci vyučujúcemu k uskladneniu čisté. Po skončení práce prezrú žiaci hriadku a jej okolie, aby nezabudli na hriadke použité nástroje.

7.         Úmyselné poškodenie pracovného nástroja musí príslušný žiak nahradiť novým, alebo zabezpečiť jeho opravu. Zo školského pozemku neodnášajú žiaci žiaden materiál a nástroje.

8.         Všetky presuny na pozemku robia žiaci iba po vyhradených chodníkoch.

9.         K osobnej hygiene používajú žiaci uterák a mydlo.

10.       Žiaci odchádzajú z pozemku do školy opäť iba v sprievode vyučujúceho.

 

 

 

 

 

 

Vnútorný poriadok odbornej učebne

 

1.         Žiaci prichádzajú do učebne organizovane pod vedením učiteľa.

2.         V učebni žiaci sedia na miestach podľa pokynov vyučujúceho.

3.         Každý žiak je povinný šetrne zaobchádzať s výpočtovou didaktickou technikou a s ostatným zariadením učebne, dodržiavať pravidlá bezpečnosti, nemanipulovať so zariadením učebne.

4.         Inštalovať, ukladať program a súbory môžu žiaci len po predchádzajúcom súhlase vyučujúceho.

5.         Žiak využíva pripojenie na internet len na svoje vzdelávanie a získavanie informácií súvisiacich s vyučovacím procesom.

6.         Každé úmyselné alebo z nedbanlivosti spôsobené poškodenie programov alebo výpočtovej techniky je žiak povinný nahradiť.

7.         Žiakom sa zakazuje manipulovať s počítačmi a didaktickou technikou bez povolenia vyučujúceho.

8.         Akékoľvek technické problémy je žiak povinný ihneď oznámiť vyučujúcemu.

9.         Žiak si berie do učebne pomôcky podľa pokynu vyučujúceho.

10.       Pred odchodom z učebne učiteľ dbá na to, aby si každý žiak vypol počítač, upratal svoje miesto, zasunul stoličku.

11.       Službukonajúci žiak zotrie tabuľu a pomôže učiteľovi s pomôckami.

12.       Učebňu žiaci opúšťajú organizovane pod vedením vyučujúceho.

13.       Učiteľ po každej vyučovacej hodine skontroluje poriadok a čistotu v učebni a taktiež, či sú vypnuté všetky počítače a ostatná didaktická technika.

14.       Po odchode z učebne vyučujúci učebňu uzatvorí.

 

 

 

 

 

Vnútorný poriadok pre učebňu na cvičenie

1.         Na hodinu telesnej výchovy čakajú žiaci vyučujúceho vo svojej triede, prípadne na vopred určenom mieste v budove školy.

2.         Do priestorov učebne odchádzajú žiaci disciplinovane pod vedením vyučujúceho.

3.         Vyučujúci počas vyučovacej hodiny z priestorov učebne, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú činnosť, sa nesmie v žiadnom prípade vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru.

4.         Vstup do učebne je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho v predpísanom úbore. Zabudnutie úboru rieši učiteľ napomenutím, písomným upozornením rodičom do ŽK, písomným zápisom do triednej dokumentácie, pokarhaním triednym učiteľom, pokarhaním riaditeľa školy.

5.         Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho nemajú žiaci prístup do kabinetu TEV.

6.         Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú potrebné k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné poškodenie oznámia ihneď vyučujúcemu.

7.         Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich činnosť, aby neprišlo k úrazu.

8.         Žiaci sú oboznámení s pomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a musia ich bezpodmienečne robiť.

9.         Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia musí zákonný zástupca žiaka nahradiť.

10.       Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov.

11.       Telovýchovné náčinie odovzdávajú určení žiaci vyučujúcemu.

12.       Oslobodení žiaci z hodiny TEV majú o tom potvrdenie od príslušného pediatra, rozhodnutie riaditeľa školy, na telovýchovnom procese sa tiež zúčastňujú.

13.       Žiak, ktorý z rôznych dôvodov na hodine TEV nemôže cvičiť, predloží vyučujúcemu písomné potvrdenie (zápis v ŽK) od príslušného lekára, prípadne rodiča.

14.       Po skončení vyučovacej hodiny žiaci podľa pokynov vyučujúceho upracú jednotlivé telocvičné náradia a pomôcky na svoje miesta.

15.       Žiaci odchádzajú z učebne opäť pod vedením príslušného vyučujúceho.

 

Vnútorný poriadok pre školskú výdajňu jedál

 

1.         Do školskej výdajne prichádzajú žiaci po ukončení vyučovania, zo ŠK v sprievode vychovávateľky pokojne, disciplinovane a usporiadane.

2.         Žiaci, ktorí prichádzajú do výdajne, si umyjú ruky. Čakajú v rade, nepredbiehajú sa a zachovávajú ticho. Rešpektujú dozorkonajúcich učiteľov.

3.         Žiaci po vstupe do výdajne si zoberú tanier, príbor. Pomaly zaujmú voľné miesta za stolmi podľa určenia dozorkonajúceho učiteľa, sadnú si a po nabraní polievky obedujú. Použitý tanier odnesú pomaly k určenému okienku. Pre druhé jedlo idú po rozhodnutí dozorkonajúceho učiteľa. Žiak za stolom sa nerozpráva, na stoličke sa nehojdá, zje celý obed.

4.         Po naobedovaní žiak ihneď vstane, zasunie stoličku a odnáša použitý tanier a príbor k určenému okienku.

5.         Zo školskej jedálne odchádza východom a nezdržuje sa v jedálni.

6.         Žiaci, ktorí nebudú dodržiavať vo výdajni tento školský poriadok, podľa rozhodnutia dozoru môžu byťz nej vykázaní a naobedovať sa budú môcť ako poslední. Ak včas nezaplatia stravné, budú zo stravovania vylúčení.

7.         Pedagogický dozor vo výdajni vykonávajú učitelia. Dbajú na dodržiavanie tohto poriadku a bezpečnosti všetkými stravníkmi.

 

 

Školský klub detí

1.         Žiak je do ŠKD prijatý na základe písomnej žiadosti rodiča, po vyplnení zápisného lístka a po uhradení stanoveného poplatku ( 6 € mesačne za jedného žiaka –VZN č. 1/2013 obce Trhová Hradská).

2.         Činnosť ŠKD:

Odpočinková časť – 11.30 hod. – 11.50 hod.

Rekreačná činnosť – 11.50 hod. – 12.30 hod.

Záujmová činnosť – 11.50 hod. – 12.30 hod.

Obed – 12.30 hod. – 13.00 hod.

Pobyt vonku – 13.00 hod. – 13.50 hod.

Príprava na vyučovanie – 13.50 hod. – 14.30 hod.

Pobyt vonku – 14.30 hod. – 15.30 hod.

Záujmová činnosť – 15.30 hod.– 16.30 hod.

Odchod detí zo ŠKD – 16,00 - 16.30 hod.

3.         Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to rodičia oznámiť vychovávateľke písomne na osobitnom lístočku, alebo poslať po žiaka osobu, ktorá má písomné poverenie od rodičov.

4.         Prevádzka ŠK je zabezpečená, ak je záväzne prihlásených min. 15 žiakov.

 

Naptár

loader

Közelgő események

No events found

Fotogaléria